Lagmannsrettens kompetanse ved overprøving av tiltaksjordskifte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mars 2017, HR-2017-514-U, (sak nr. 2017/384), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Øyvind Kraft) mot B, Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Steinar Mageli)

Dommere: Kallerud, Bull, Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen