Manglende rettslig interesse i begjæring i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2017, HR-2017-2153-U, (sak nr. 2017/1889), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Olav Sylte) mot X kommune v/ barneverntjenesten (advokat Camilla Schjetne)

Dommere: Endresen, Webester, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen