Om retten kan pålegge en part å møte med advokat

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. august 2017, HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke over kjennelser

A (advokat Gisle Loso) mot Norsk Butikkdrift A/S (advokat Sten Foyn)

Dommere: Indreberg, Webster, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen