Opphevelse av ankenektelse i sak om fast bosted og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. oktober 2017, HR-2017-1957-U, (sak nr. 2017/1581), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Erling Johannes Kjærmann) mot B (advokat Heidi Kristin Åsvang)

Dommere: Normann, Bull, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen