Rettslig interesse i sak om utestenging etter universitets- og høyskoleloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-1004-U, (sak nr. 2017/545), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Svein-Harald Stavnes Wennevik) mot Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Dommere: Matheson, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen