Skjønnsmedlemmers habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1788-U, (sak nr. 2017/1408), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Trond Pedersen Biti) mot B

Dommere: Indreberg, Kallerud, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen