Taushetsplikt om polititjenestemanns identitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad) mot A (advokat Trond Sivertsvik)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen