Tidligere sakkyndig som vitne i sak etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. august 2017, HR-2017-1611-U, (sak nr. 2017/1331), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Rune Valaker) mot B (advokat Nina Monssen)

Dommere: Matningsdal, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen