Tvangsfullbyrdelse av vedtak om forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon etter skjønnsprosessloven § 55

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2017, HR-2017-1490-U, (sak nr. 2017/1067), sivil sak, anke over kjennelse

NTE Energi AS (advokat Helge Morten Svarva) mot Jann Arthur Sandvik (advokat Tine Larsen)

Dommere: Utgård, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen