Tvangssalg på grunnlag av realkausjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1182-U, (sak nr. 2017/796), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Rohnny M. Andersen) mot DNB Bank ASA (advokat Mathias F. Seierstad Haugan)

Dommere: Indreberg, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen