Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1229-A, (sak nr. 2015/1026), sivil sak, anke over dom

Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Dommere: Falch, Endresen, Normann, Høgetveit Berg, Utgård

Høyesterett kom til at to anbudssamarbeid hadde til formål å begrense konkurransen. 

To mindre taxiselskaper hadde slått seg sammen og inngitt felles tilbud i to anbudskonkurranser, utlyst av et sykehus. Konkurransen gjaldt kjøp av pasientreiser.  Det fremgikk åpent av tilbudene at de to selskapene samarbeidet.  Konkurransetilsynet ila selskapene overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 10.  Lagmannsretten var enig med tilsynet, men reduserte gebyret. 

Høyesterett forkastet selskapenes anke, etter først å ha innhentet EFTA-domstolens uttalelse om forståelsen av EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1, som er parallell til konkurranseloven § 10 første ledd. 

Høyesterett sluttet seg til EFTA-domstolens tolkning. Et anbudssamarbeid har til formål å begrense konkurransen hvis samarbeidet "fremtre[r] som tilstrekkelig skadelig for konkurransen". Det var tilfellet her, hvor de to taxiselskapene hadde mulighet til å inngi selvstendige tilbud. Ved å samarbeide fjernet de konkurransepresset seg imellom. Da spiller det liten rolle at samarbeidet skjedde åpent. At samarbeidet kunne gi noen fordeler, typisk større fleksibilitet i bilparkene, måtte i tilfelle vurderes etter unntaket i konkurranseloven § 10 tredje ledd, som selskapene ikke hadde anket over. 

Dommen avklarer når anbudssamarbeid er forbudt etter konkurranseloven § 10 første ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen