Arbeidsgiver ikke erstatningsansvarlig for tidligere ansatts underslag

Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2292-A, (sak nr. 2017/884), sivil sak, anke over dom

Uloba - Independent Living Norge SA (advokat Torgeir Juliussen Finne mot A (advokat Stine Louise Windingstad)

Dommere: Falch, Normann, Webster, Kallerud, Indreberg

Hovedspørsmålet i saken var om skaden "voldes … under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren", jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1, når underslagene var gjort av en tidligere arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er avsluttet. 

Underslaget besto i at den tidligere ansatte – en assistent – stjal bankID-brikker og gjorde egne uttak fra bankkontoene til en bruker av helse- og omsorgstjenester. 

Høyesterett kom til at arbeidsgiveren ikke er ansvarlig for underslag hvor det var benyttet bankID-brikker som var stjålet etter at arbeidsforholdet hadde opphørt. Det var ikke grunnlag for å tolke regelen utvidende. Arbeidsgiveren ble derfor frifunnet. 

Et mindretall på to dommere stemte for at den skadelidte skulle gis medhold. 

Dommen gir veiledning om rekkevidden av arbeidsgivers erstatningsansvar.

Les avgjørelsen i sin  helhet

Til toppen