Avskjæring av fremførbart underskudd i et aksjeselskap

Høyesteretts dom 20.desember 2017, HR-2017-2410-A, (sak nr. 2017/1042), sivil sak, anke over dom

Armada Eiendom AS (advokat Steinar Nundal – til prøve) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten  v/advokat Ole Kristian Rigland)

Dommere: Bull, Arntzen, Kallerud, Noer, Endresen

Høyesterett opprettholdt et skattevedtak om å nekte et aksjeselskap å utnytte et fremførbart underskudd etter at én av aksjeeierne i selskapet hadde overtatt alle aksjene i selskapet. I utgangspunktet hindrer ikke endringer i eiersammensetningen et aksjeselskap i å føre underskudd ett år til fradrag i inntekten i senere år. Men skatteloven § 14-90 oppstiller unntak dersom det er sannsynlig at det overveiende motiv for eierskapsendringen var å utnytte underskuddet. 

Spørsmålet i saken var forståelsen av vilkåret "overveiende motiv". Høyesterett kom til at dette måtte fastlegges ut fra en vurdering av de ytre omstendigheter ved transaksjonen – det er ikke avgjørende hva som rent faktisk var det subjektive formålet, dersom det skulle være annerledes. 

Høyesterett kom også til at "overveiende" motiv ikke innebar et krav om at det skattemessige motivet for handlingen måtte veie kvalifisert mer enn de eventuelle forretningsmessige motivene for transaksjonen, men pekte samtidig på at vurderingen av hva som har veid tyngst, kan være vanskelig i praksis.

Dette er den første høyesterettsdommen om forståelsen av skatteloven § 14-90.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen