Avskjedigelse av major

Høyesteretts dom 22. desember 2017, HR-2017-2479-A, (sak nr. 2017/985), sivil sak, anke over dom

A (advokat Tor Gresseth), Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) (advokat Tor Gresseth)
mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie – til prøve)

Dommere: Arntzen, Indreberg, Noer, Bull, Øie 

Forsvarsdepartementets vedtak om å avskjedige en major i Hæren som arbeidet som stabsoffiser ble kjent ugyldig.

Begrunnelsen for avskjeden var at stabsoffiseren var dømt for legemsfornærmelser mot sine to sønner. Straffen var satt til fengsel i 90 dager, som på grunn av tidsforløpet var gjort betinget. Avskjedsvedtaket bygget på at forholdet gjorde ham «uverdig» til å fortsette som major i Hæren.

Høyesterett kom til at uverdighetsvurderingen primært måtte ta utgangspunkt i den konkrete stillingen han hadde på avskjedstidspunktet, selv om også den ansattes grad og gren ville være relevante momenter ved vurderingen. Majoren arbeidet i en saksbehandlerstilling uten ledelsesfunksjoner og hadde lang og plettfri tjeneste. Forholdene han var dømt for var situasjonsbestemte og ikke så alvorlige at de kunne føre til avskjed. 

Et mindretall på to dommere mente at uverdighetsvurderingen måtte knyttes til personellets grad og gren, og at det avgjørende da var hva som krevdes av en major i Hæren generelt. Vilkårene for avskjed var da oppfylt etter mindretallets syn.

Saken gir veiledning for hva som kreves for avskjed av militært personell etter tjenestemannsloven § 15 første ledd bokstav b.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen