Begjæring fra rettighetshaveren til en film om å få utlevert identiteten bak IP adresser

Høyesteretts kjennelse 26. april 2017, HR-2017-833-A, (sak nr. 2016/2216), sivil sak, anke over kjennelse

Scanbox Entertainment A/S (advokat Kyrre Eggen) mot Telenor Norge AS (advokat Rune Opdahl)

Dommere: Bergsjø, Bergh, Falch, Matheson, Webster

Rettighetshaveren til en film fikk ikke medhold i at lagmannsretten hadde tolket åndsverkloven § 56b feil i kjennelse som ikke tok til følge krav om utlevering av identiteten til internettabonnenter. 

Rettighetshaveren til en film avdekket at åtte brukere hadde krenket opphavsretten ved å skaffe seg tilgang til filmen ved bruk av såkalt BitTorrent-teknologi. Lagmannsretten tok ikke til følge rettighetshaverens begjæring om å få utlevert identiteten til de åtte abonnentene. Høyesterett fant at det ikke var uttrykk for feil lovforståelse når lagmannsretten la vekt på at det ikke var ført bevis for at krenkelsen var av "et visst omfang". Det ga etter Høyesteretts syn heller ikke grunnlag for opphevelse at lagmannsretten ikke uttrykkelig hadde drøftet hensynet til abonnentenes personvern. 

Kjennelsen gir veiledning for forståelsen av åndsverkloven § 56b.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen