Beregning av bruksverdi etter ekspropriasjonserstatningslova § 6

Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2338-A, (sak nr. 2017/520), sivil sak, anke over overskjønn

Oppland fylkeskommune (advokat Steinar Mageli)

 

 

mot 

 

Tormod Gihle 

Jens Ivar Fjellhaug 

Egil Olstad 

Kristian Fjørkenstad 

Hanne Kari Wedøe Bakke 

Ingvild Aarsby 

Mads Ivar Aarsby 

Dag Gjestvang 

Ola Reinsby 

Randi Olsby-Brenden 

Paul Taraldsrud 

Markus Fjørkenstad 

Hans Hammerstad 

Arnhild Aarsby Hårstadsveen 

Stiftelsen Solliakollektivet 

Svein Erik Gulbrandsen 

Arve Moen Aas 

Ann-Charlotte I. Sullestad Tolpinrud 

Gjermund Tolpinrud 

Per Odd Gjestvang 

Pål Gjestvang

(advokat Kirsten B. Sigmond)

Dommere: Arntzen, Bull, Matheson, Noer, Øie 

Saken reiser spørsmål om i hvilken utstrekning bruksverdierstatning etter ekspropriasjonserstatningslova § 6 skal fastsettes etter en objektiv vurdering løsrevet fra de berørte grunneiernes individuelle situasjon.

I forbindelse med utvidelse av en fylkesvei i Oppland eksproprierte Statens vegvesen striper av landbrukseiendommer på begge sider av veien. Noen grunneiere leide ut jorden, mens andre drev den selv.

Lagmannsretten baserte bruksverdierstatningen for alle de påankede eiendommene på en forutsetning om flerårig vekstskifte mellom korn, poteter og løk. 

Høyesterett fant at lagmannsretten skulle ha tatt utgangspunkt i hvordan den konkrete grunneier ville ha utnyttet eiendommen. Lagmannsrettens objektive tilnærming førte til at vurderingen av sannsynligheten for fremtidige bruksomlegginger var for generell og standardisert – både hva gjelder de grunneiere som drev jorden selv, og de som leide den ut.

Lagmannsrettens overskjønn led følgelig av rettsanvendelsesfeil for så vidt gjaldt de påankede takstnummer.

Overskjønnet ble opphevet. 

Dommen avklarer bruksverdibegrepet i ekspropriasjonserstatningslova § 6 ved bruksendringer.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen