Domsmyndighet og lovvalg i Bergen Bunkers-konkursen

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1297-A, (sak nr. 2017/445), sivil sak, anke over dom og (sak nr. 2017/474), sivil sak, anke over kjennelse, ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg, advokat Peder Alvik Sanengen) mot Bergen Bunkers AS, dets konkursbo (advokat Kristoffer Larsen Rognvik, Rettslig medhjelper: advokat Egil Horstad)

Dommere: Kaasen, Bergh, Webster, Arntzen, Øie

Viktige pantespørsmål i konkursen i Bergen Bunkers AS skal behandles i Norge etter norsk rett. 

Avgjørelsen tar standpunkt til rekkevidden i denne type saker av Luganokonvensjonen om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker, og avklarer viktige praktiske spørsmål om behandlingen av norske konkursbo med utenlandske kreditorer. 

Bergen Bunkers AS pantsatte sine kundefordringer som sikkerhet for lån et knapt år før selskapet gikk konkurs. Konkursboet bestred panteretten og fikk rett til å saksøke den utenlandske långiveren og panthaveren i Norge. Krav med nær tilknytning til bobehandlingen i norsk konkurs skal avgjøres av norsk domstol. 

Både låneavtalen og avtalen om pantsettelse var underlagt engelsk rett.  Boet fikk likevel medhold i at norske regler skulle avgjøre spørsmålene om pantet var ugyldig, manglet rettsvern og kunne omstøtes.  Det ville gå ut over viktige hensyn under konkursbehandling dersom partene skulle ha herredømme over hvilket lands rett som avgjør slike tvister.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen