Erstatning for mangel ved kjøp av leilighet

Høyesteretts dom 9. mars 2017, HR-2017-515-A, (sak nr. 2016/1246), sivil sak, anke over dom

Øystein Tveito, Linda Engmo (advokat Oddmund Enoksen) mot Protector Forsikring ASA, Johnny Morten Fredriksen (advokat Jarl R. Henstein)

Dommere: Bårdsen, Falch, Ringnes, Bull, Tønder

Høyesterett flertall på tre dommere konkluderte med at kjøperne av en leilighet kunne kreve erstatning beregnet ut fra mangelens prisdempende virkning, ikke kostnadene til utbedring. 

Til den leiligheten som de ankende parter kjøpte for 3,15 millioner kroner i 2013, hørte det med et loft. Der var det innredet to hybler. I motsetning til hva kjøperne hadde grunn til tro, var hyblene på loftet ikke godkjente for beboelse. Loftet var i bygningsteknisk, økonomisk og rettslig forstand å regne som et råloft. Kjøperne krevde erstatning for mangelen, beregnet ut fra hva det ville koste dem å sette loftet i slik stand at det kunne godkjennes for beboelse – ca. 1,6 millioner kroner. 

Høyesteretts flertall ga ikke kjøperne medhold. Med utgangspunkt mangelens karakter, tilsa hensynet til hva som er økonomisk forsvarlig, berikelsessynspunkter og sammenhengen i avhendingslovens regler, at erstatningen under kontrollansvaret ikke beregnes ut fra kostnadene ved å utbedre, når disse klart overstiger mangelens betydning for eiendommens markedsverdi. Selve verdireduksjonen på grunn av mangelen gi i slike tilfeller et mer dekkende uttrykk for kjøpernes direkte tap på grunn av mangelen. Denne var 650 000 kroner.

Dommen har betydning for erstatningsberegningen ved selgers ansvar for mangler ved fast eiendom etter reglene om kontrollansvar. 

Et mindretall på to dommere kom til at kjøperne hadde krav på erstatning for utbedringskostnadene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen