Erstatningskrav mot arkitektkontor på grunn av uriktige opplysninger

Høyesteretts dom 7. november 2017, HR-2017-2102-A, (sak nr. 2017/651), sivil sak, anke over dom

Arkitektkontoret Haaland AS (advokat Endre Nåmdal) mot BKG AS (advokat Harald Sjaastad)

Dommere: Normann, Bull, Høgetveit Berg, Kallerud, Indreberg

Saken gjaldt erstatningskrav fra et boligutbyggingsselskap mot et arkitektkontor på grunn av uriktige opplysninger om P-rom som selskapet hadde brukt ved salg av boligene.  

Boligutbyggingsselskapet hadde gitt kjøperne prisavslag, og Høyesterett kom til at de hadde krav på dette selv om tilsvarende boliger ble solgt til samme pris kort tid etter at de uriktige opplysningene var korrigert. 

Arkitektkontorets anførsel om at boligutbyggingsselskapet hadde fått en urettmessig fordel som følge av de uriktige opplysningene, og derfor ikke var påført et økonomisk tap, førte heller ikke frem. 

Avgjørelsen gir veiledning for fortolkningen av "verdireduksjon" i bustadoppføringslova § 33 og for innholdet av det erstatningsrettslige vilkåret om økonomisk tap.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen