Erstatningskrav mot kontrollansvarlig etter plan- og bygningsloven

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1834-A, (sak nr. 2017/193), sivil sak, anke over dom

Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk) mot A (advokat Steffen Asmundsson)

Dommere: Bergh, Noer, Bergsjø, Berglund, Tønder

En tømrer som hadde vært ansvarlig søker, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende etter plan- og bygningsloven ved oppføring av enebolig i 2005-2006, ble frifunnet for erstatningskrav oppstått i forbindelse med et senere salg av boligen. Kjøperne ved dette salget, som skjedde i 2012, var de tredje eierne av boligen.  

Ved oppføringen av boligen hadde tømreren etter ønske fra eierne valgt løsninger knyttet til en adskilt hybelleilighet som ikke oppfylte de branntekniske kravene. Han innga likevel kontrollerklæring og ferdigmelding til kommunen uten anmerkninger. Kjøperne i 2013 reiste som følge av den manglende brannsikringen krav mot sin selgers eierforsikringsselskap, som aksepterte et prisavslag på dette grunnlag på ca. 300 000 kroner. 

Forsikringsselskapet reiste krav direkte mot tømreren på grunnlag av de ulovfestede reglene om erstatning utenfor kontrakt. Høyesterett tok ved sin drøftelse utgangspunkt i dommen i den såkalte Bori-saken, Rt-2015-276. Flertallet, fire dommere, kom til at en bred avveining som beskrevet i Bori-dommen måtte lede til at det ikke var grunnlag for erstatning i dette tilfellet. Det ble da blant annet lagt vekt på kravets karakter og den foreliggende feilens omfang. 

Én dommer mente at det var grunnlag for erstatning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen