Fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt på kraftlinjer

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1258-A, (sak nr. 2016/1956), sivil sak, anke over dom

Hjelmeland kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Caroline Lund)
Evje og Hornnes kommune, Hol kommune (advokat Silje Aga Rogan)

mot

Statnett SF, Energi Norge (partshjelper) (advokat Morten Fjermeros) (Rettslig medhjelper:  advokat Frode A. Innjord)

Dommere: Normann, Falch, Bull, Ringnes, Utgård

Høyesterett kom til at domstolenes prøving av klagenemndenes takstvedtak ikke er begrenset etter reglene om fritt forvaltningsskjønn. Høyesterett var videre enig med lagmannsretten i at vedtakene måtte settes til side som ugyldige, og at den anvisningen lagmannsretten ga på bruken av lineære avskrivninger måtte bli stående. En dommer dissenterte, da den lineære avskrivningsmodellen etter hans oppfatning ikke nødvendigvis skulle anvendes. 

Dommen klargjør at det kursskiftet som gjelder at domstolenes prøvelsesrett etter ligningsloven § 8-1 nr. 1, også gjelder ved prøving av grunnlaget for eiendomsskatt. Dette innebærer at domstolene har full prøvelsesrett, men at dersom "det skjønn som ligningsmyndighetene har utøvd, er godt overveid og begrunnet, bør domstolene vise tilbakeholdenhet med å fravike det skjønnsresultat ligningsmyndighetene er kommet til", jf. Rt-2009-105 avsnitt 112 (Enskilda). 

Etter byskatteloven § 5 – nå eigedomsskattelova § 8 A-2 – skal eiendomskattetaksten fastsettes til eiendommens omsetningsverdi. Det følger av rettspraksis at den objektiviserte omsetningsverdien for nettanlegg skal fastsettes til gjenanskaffelseskostnaden med fradrag for slit og elde. Dommen gir veiledning for hvordan dette fradraget skal fastsettes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen