Fastsettelse av vederlag for bygning ved avsluttet tomtefeste

Høyesteretts dom 12. desember 2017, HR-2017-2359-A, (sak nr. 2017/1050), sivil sak, anke over overskjønn,

Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam E. Harris) mot Zachariasbryggen AS (advokat Morten Steenstrup)

Dommere: Kallerud, Normann, Bergh, Bergsjø, Tønder

Lagmannsrettens avgjørelse ble opphevet på grunn av feil rettsanvendelse. 

Høyesteretts flertall avgjorde i HR-2016-1240-A at festeren kunne kreve vederlaget fastsatt etter bruksverdien, jf. tomtefesteloven § 41 andre ledd og opphevet lagmannsrettens avgjørelse. 

Ved det nye skjønnet tok lagmannsretten utgangspunkt i en kapitalisering av netto leieinntekter for å finne frem til eiendommens totalverdi – 374 millioner kroner. Deretter trakk retten fra 40 millioner for verdien av tomten, beregnet etter antatt strøkspris. Vederlaget for bygningen ble så satt til 334 millioner kroner. 

Flertallet kom til at denne fremgangsmåten ikke var riktig. Når det tas utgangspunkt i en avkastningsmodell, måtte denne fremgangsmåte etter flertallets oppfatning også benyttes ved beregningen av tomteverdien.

Slik lagmannsretten hadde gått frem, ble resultatet at bygningsverdien ble fastsatt vesentlig høyere enn "det verdet husa og tilskipingane har for bortfestaren", jf. tomtefesteloven § 41 andre ledd. 

Mindretallet kom til at lagmannsrettens rettsanvendelse var korrekt. Etter mindretallets oppfatning hadde lagmannsretten tillagt tomtens inntektspotensial tilstrekkelig vekt, og vederlaget var i samsvar med bygningens reelle verdi for bortfesteren. 

Dommen bidrar til avklaring av fastsettelse av bortfesterens vederlag ved overtakelse av bygninger etter avsluttet tomtefeste.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen