Grunneiers forkjøpsrett til bygning på festet grunn er ikke bortfalt

Høøyesteretts avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2160-A, (sak nr. 2017/792), sivil sak, anke over dom

Bogstadveien 27 B AS (advokat Øystein Myre Bremset) mot Axel Schøyen AS (advokat Egil Jarslett)

Dommere: Falch, Bergsjø, Matheson, Noer, Tønder

Saken gjaldt spørsmål om grunneierens forkjøpsrett som er fastsatt i en festeavtale, er falt bort etter lov om løysingsrettar § 6. 

En tomt i Bogstadveien i Oslo ble bortfestet i 1961, og festeren oppførte et forretningsbygg der. Det var avtalt at grunneieren og festeren hadde gjensidig forkjøpsrett ved salg av henholdsvis bygning med festerett og tomt.

Spørsmålet i saken var om grunneierens forkjøpsrett var bortfalt. 

Etter hovedregelen i lov om løysingsrettar § 6 første ledd faller forkjøpsrett (i loven kalt løsningsrett) til fast eiendom bort etter 25 år. I dette tilfellet ville bortfallet skjedd i 2015, på grunn av overgangsregler.

Men Høyesterett kom til at unntaket i § 6 andre ledd fikk anvendelse også på tomtefesteforhold. Forkjøpsretten besto dermed slik den var avtalt. 

Saken gir veiledning om forståelsen av bortfallsregelen i lov om løysingsrettar § 6. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen