Høyesterett avviste søksmål om opphevelse av fylkesnemndas avgjørelse om å fremme sak for nemnda

Høyesteretts kjennelse 28. april 2017, HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Anders Brosveet) mot C (advokat Eivor Øen), X kommune (advokat Lorentz Stavrum), D (advokat Halldis Winje)

Dommere: Matheson, Bergsjø, Bergh, Falch, Webster

Fylkesnemndas leder avgjorde at besteforeldre hadde partsstatus etter barnevernloven § 4-19 og besluttet at deres krav om samværsrett med barnebarna skulle behandles av nemnda. Barnas far reiste søksmål og nedla påstand om at beslutningen måtte oppheves på grunn av lovanvendelsesfeil. 

Høyesterett kom enstemmig til at nemndas beslutning om å fremme saken for nemnda var en prosessledende avgjørelse som ikke kan angripes i et selvstendig søksmål for domstolene. Søksmålet ble etter dette avvist. 

Kjennelsen klargjør prosessreglene omkring adgangen til å angripe saksstyrende avgjørelser i barnevernet for domstolene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen