Inntektsfradrag ved likningen for tap på fordring - virksomhetsbegrepet

Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) mot Raise International AS (advokat Odd Moe)

Dommere: Bergh, Falch, Normann, Arntzen, Utgård

Høyesterett kom til at det ikke forelå rett til fradrag. Skatteklagenemndas vedtak var dermed gyldig og staten v/Skatt øst ble frifunnet. 

Et selskap i et norsk konsern etablerte to datterselskaper i Storbritannia. Aktiviteten i Storbritannia ble, utover egenkapital, finansiert ved lån fra det norske selskapet. Satsingen i Storbritannia gikk dårlig. Lånebeløpet ble ansett tapt, og selskapet krevde fradrag ved likningen. Høyesterett kom til at selskapet ikke kunne anses å drive virksomhet, og vilkårene for skattefradrag var da ikke oppfylt. Høyesterett bygget på at arbeid fra ansatte i andre konsernselskaper knyttet til utenlandssatsingen ikke kunne anses utført for det selskapet som hadde gitt lånet. Selskapet var ikke belastet med noen kostnader knyttet til det arbeidet som var utført. 

Avgjørelsen avklarer spørsmål som gjelder virksomhetsbegrepet i skatteretten, særlig i konsernforhold.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen