Om kjøp av motorer til en rekke nye skip måtte avvises

Høyesteretts kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1932-A, (sak nr. 2017/136), sivil sak, anke over kjennelse

I.M. Skaugen Marine Services Pte Ltd., I.M. Skaugen SE (advokat Svein Eriksrud) mot MAN Diesel & Turbo SE, MAN Diesel & Turbo Norge AS (advokat Henrik Boehlke)

Dommere: Normann, Noer, Bull, Arntzen, Endresen

Saken gjaldt spørsmål om et søksmål i en tvist vedrørende kjøp av motorer til en rekke nye skip måtte avvises på det grunnlag at saken hørte under voldgift.

For enkelte av motorene var kontraktene mellom motorleverandøren og rederiet. Kontraktene inneholdt voldgiftsklausul, og det fremsatte krav ble på dette grunnlag avvist for den del av kravet som hadde tilknytning til disse leveransene.

Saksøkeren fikk ikke medhold i at voldgiftsklausulen ikke omfattet et krav på deliktgrunnlag. Det avgjørende var om kravet hadde tilstrekkelig tilknytning til kontraktene.

For de øvrige skipene ble motorene solgt til verftet etter at rederiet hadde valgt motorleverandør. Også i disse kontraktene mellom motorleverandøren og verftet var det avtalt voldgift.

For den del av kravet som knyttet seg til disse kontraktene ble kravet om avvisning ikke tatt til følge. Det var tale om et krav som verftet selv ikke kunne ha fremmet; det var ikke slik at rederiet gjorde gjeldende et krav som verftet kunne ha fremmet med grunnlag i kontraktene.

Det var da ikke grunnlag for den konstruksjon at rederiet ved sin involvering i motorkjøpet måtte anses å ha akseptert voldgiftsklausulen som bindende for seg.

Kjennelsen gir veiledning for fortolkning av voldgiftsavtaler og for i hvilken utstrekning tredjemann kan bli bundet av voldgiftsklausul inntatt i avtale mellom andre parter.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen