Kortvarig tap av prostitusjonsinntekter har ikke erstatningsrettslig vern

Høyesteretts dom 8. desember 2017, HR-2017-2352-A, (sak nr. 2017/691), sivil sak, anke over dom 

I.
A m.fl. (advokat Karoline Henriksen) mot H m.fl. (advokat Øystein Storrvik, advokat Øyvind Sterri)

II.

H (advokat Storrvik) mot C m.fl. (advokat Karoline Henriksen)

III.

I (advokat Øyvind Sterri) mot B m.fl. (advokat Karoline Henriksen)

 

IV.

J (advokat Øyvind Sterri) mot A m.fl. (advokat Karoline Henriksen)

 

V.

K (advokat Øyvind Sterri) mot E m.fl. (advokat Karoline Henriksen

Dommere: Matheson, Falch, Indreberg, Berglund, Øie

Sju prostituerte kvinner fremmet krav om erstatning for det økonomiske tapet de hadde lidt ved at de på grunn av skader og traumer etter å ha blitt ranet, ikke kunne selge seksuelle tjenester i en kortere periode etter ranene. 

Høyesteretts flertall kom til at tap av prostitusjonsinntekter ikke har erstatningsrettslig vern. Flertallet pekte på at kjøp av seksuelle tjenester er straffbart, og at det ut fra sammenhengen i rettssystemet er vanskelig å bygge et erstatningskrav på at slike handlinger vil bli begått.

Det ble videre pekt på at lovgiver har vurdert prostitusjon som sterkt uønsket av kriminal- og sosialpolitiske grunner. Et erstatningsvern vil kunne motvirke de dempende effekter kriminaliseringen av slike kjøp synes å ha hatt og bidra til en alminneliggjøring av sterkt uønsket virksomhet. 

Et mindretall på to dommere mente slike tap har erstatningsrettslig vern på linje med andre individuelle ervervstap. Mindretallet la vekt på at prostitusjonsinntekter er lovlig inntekt og da også må kunne kreves erstattet av en skadevolder. Mindretallet kunne ikke se at prostitusjon ville alminneliggjøres eller lettere tolereres i samfunnet dersom erstatning ytes. 

Dommen gir veiledning for avgrensningen av hvilke interesser som har erstatningsrettslig vern. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen