Krav om eiendomsrett til en hytteeiendom førte ikke fram

Høyesteretts avgjørelse 31. oktober 2017, HR-2017-2064-A, (sak nr. 2017/765), sivil sak, anke over dom

A (advokat Brynjar Østgård) mot B (advokat Christopher Borch)

Dommere: Noer, Bergh, Bergsjø, Normann, Indreberg

En mann satte opp ei hytte i Finnmark på en tomt som hans daværende kjæreste eide. Det var han som bekostet materialene og som gjorde arbeidet. En stund etter at hytta var ferdig, ble det slutt mellom partene. Halvannet år seinere tok han kontakt om hjemmelsforholdene til eiendommen, men uten å få svar.

Deretter gikk det seks år før han skrev og satte fram krav. For Høyesterett hevdet han at hytteeiendommen lå i sameie mellom dem med en halvdel på hver, eventuelt at han eide hele hytta og hadde rett til punktfeste på tomta. 

Høyesterett pekte på at det ikke var inngått noen skriftlig eller muntlig avtale om eierforholdene, og kom til at sameie heller ikke kunne anses stiftet på annet grunnlag.

Lov om hendelege eigedomshøve fikk etter Høyesteretts syn anvendelse på situasjoner som denne. Hun måtte derfor anses som eneeier. Det var avgjort i tidligere instanser at han i utgangspunktet hadde et vederlagskrav mot henne, men at det var foreldet. 

Dommen gir veiledning for hva som skal til for etablering av eiendomsrett i slike tilfelle og for anvendelsen av lov om hendelege eigedomshøve.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen