Lagmannsrettens begrunnelsesplikt når det ikke gis samtykke til ankebehandling i barnevernssak

Høyesteretts kjennelse 20. april 2017, HR-2017-776-A, (sak nr. 2016/2336), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Karstein Egeland) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Mona Negård), B (advokat Finn Ove Smith)

Dommere: Berglund, Bull, Bårdsen, Matheson, Utgård

Lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til behandling av en anke i sak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven må begrunnes i de tilfeller hvor hensynet til forsvarlig saksbehandling krever det.  

Høyesterett la til grunn at det ikke foreligger en generell plikt for lagmannsretten til å begrunne slike beslutninger. Hensynet til en forsvarlig saksbehandling tilsier imidlertid at lagmannsrettene i større grad enn tidligere må redegjøre for hvorfor det ikke gis samtykke til å behandle anken. Det er viktig at lagmannsrettens avgjørelse viser at retten har foretatt en reell og samvittighetsfull vurdering, og at denne kan etterprøves.  

Saken gir veiledning om lagmannsrettens saksbehandling ved anke i saker etter barnevernloven, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen