Leasingselskap hadde rett til avskrivning på utleiebiler

Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2248-A, (sak nr. 2017/880), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie) mot Ai Lease AS (advokat Harald Willumsen)

Dommere: Bårdsen, Noer, Bergh, Ringnes, Matningsdal

Saken gjaldt retten til fradrag for skattemessige avskrivninger "ved slit eller elde på betydelige driftsmidler" i leasingforhold, jf. skatteloven § 6-1, jf. § 6-10 første ledd, sammenholdt med §§ 14-30 flg.

Det var spørsmål om avskrivningsretten for et leasingselskap som var eid av en bilimportør, og som leaset ut biler til importørens forhandlere.

Staten gjorde forgjeves gjeldende at leasingselskapet ikke hadde fradragsrett fordi det ikke kunne anses som skattemessig eier av bilene, eventuelt fordi selskapet uansett ikke hadde risikoen for verdireduksjon ved slit eller elde. 

Dommen bidrar til å avklare rekkevidden av avskrivningsretten i leasingforhold.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen