Likningsmyndighetenes gjennomsyn av skattyters elektroniske arkiv

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2017, HR-2017-467-A, (sak nr. 2016-1907), sivil sak, anke over kjennelse

Saga Tankers ASA, Ferncliff TIH II AS (advokat Bettina Banoun) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen)

Dommere: Kaasen, Ringnes, Matheson, Bull, Endresen

Det er adgang til gjennomsyn for å identifisere dokumenter som ønskes utlevert, også der arkivet kan inneholde advokatkorrespondanse. 

Skattyter motsatte seg myndighetenes gjennomsyn av arkiv for å identifisere dokumenter man for kontrollformål ønsket utlevert, fordi det ville være et inngrep i strid med bestemmelsene i Grunnloven § 102 og EMK art. 8 om respekt for kommunikasjon.

Høyesterett avveide behovet for å beskytte fortroligheten mellom advokat og klient mot behovet for å sikre at ligningen foregår på et riktigst mulig grunnlag. Det ble lagt vekt på at kravene til "effective safeguards against abuse" var ivaretatt. Gjennomsyn ble tillatt.   

Avgjørelsen gir veiledning om fremgangsmåten ved ligningsmyndighetenes gjennomsyn av skattyters elektroniske arkiv.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen