Merverdiavgift knyttet til infrastrukturtiltak utført av utbygger etter pålegg

Høyesteretts avgjørelse 1. november 2017, HR-2017-2065-A, (sak nr. 2017/848), sivil sak, anke over dom

Avinor AS (advokat Nils Flesland Bull) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Dommere: Bergh, Bergsjø, Normann, Kallerud, Indreberg

Klagenemnda for merverdiavgifts vedtak om tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift ved overføring av infrastrukturtiltak til det offentlige ble opprettholdt. 

I forbindelse med utbyggingsarbeider ved flere flyplasser var Avinor pålagt å utføre og bekoste ulike arbeider på offentlige veier ved flyplassene.  Ved utførelsen av arbeidene hadde Avinor, som driver avgiftspliktig virksomhet, ført inngående merverdiavgift til fradrag.

Spørsmålet i saken var om Avinor, etter at tiltakene var overført til det offentlige ved fullførelsen av arbeidene, pliktet å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift etter reglene om justering i merverdiavgiftsloven kapittel 9. 

Høyesteretts flertall, tre dommere, kom til at tiltakene var omfattet av lovens begrep "kapitalvarer" og dermed av justeringsreglene. Det forelå ikke grunnlag for å fravike lovens ordlyd. 

Mindretallet, to dommere, mente at det ikke oppstår justeringsplikt når infrastruktur overdras vederlagsfritt til det offentlige.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen