Reintallsreduksjon

Høyesteretts dom  21. desember 2017,HR-2017-2428-A, (2017-981), sivil sak anke over dom

Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl – til prøve) Rettslig medhjelper: advokat Marius  Emberland) mot Jovsset Ante Iversen Sara (advokat Trond Pedersen Biti)

Dommere: Bergsjø, Falch, Bergh, Webster, Indreberg

Om et pålegg om reintallsreduksjon strider mot minoritetsvernet i SP artikkel 27 og/eller eiendomsvernet i EMK P1-1. Dom 21. desember 2017.

Høyesterett fant under dissens 4-1 at et vedtak om å redusere reinflokken til 75 dyr var gyldig, fordi det verken krenket reineierens rettigheter etter SP artikkel 27 eller EMK P1-1.

I 2013 ble det øvre reintallet for reinbeitedistrikt 20 Fálá etter klagebehandling satt til 2000 rein. Siidaandelene ble i tråd med reindriftsloven § 60 tredje ledd pålagt å redusere flokkene forholdsmessig. For en av siidaandelene innebar dette en reduksjon til 75 dyr. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at det ikke var mulig å drive lønnsomt med et så lavt reintall, noe Høyesterett måtte bygge på.

Flertallet fant at siidaandelens rettigheter etter SP artikkel 27 ikke var krenket. I vurderingen la flertallet blant annet vekt på at reguleringen er gjort i reindriftsutøvernes interesse, og at den har en rimelig og objektiv begrunnelse. For flertallet var det også sentralt at reindriftslovens primære løsning er at siidaen selv kan bestemme hvordan reduksjonen kan skje, samtidig som en skjerming av de minste reineierne kan oppnås ved å fastsette et øvre reintall per siidaandel.

Mindretallet mente at SP artikkel 27 var krenket ved at små siidaandeler ikke var skjermet mot reduksjon, slik lovutvalget, Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund hadde gått inn for.

En enstemmig Høyesterett kom til at siidaandelens rettigheter etter EMK P1-1 ikke var krenket.

Dommen gir veiledning om rekkevidden av minoritetsvernet i SP artikkel 27 og eiendomsvernet i EMK P1-1.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen