Om regress hos forsikringsselskapet til skadevaldarane

Høgsterettsdom 15. mai 2017, HR-2017-958-A, (sak nr. 2016/2051), sivil sak, anke over dom

Sparebank 1 Skadeforsikring ASA, If Skadeforsikring NUF (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Jardar Aas)

Dommarar: Normann, Berglund, Ringnes, Webster, Endresen

Høgsterett kom til at ansvarsforsikringsselskapa ikkje kunne påberope seg resultatet i den rettskraftige tingrettsdommen der erstatningsansvaret til dei sikra blei lempa, jf. tvistelova § 19-15 første ledd andre punktum. 

Forsikringsavtalelova § 7-6 fjerde ledd første punktum kunne ikkje forståast slik at dei omsyna som hadde grunngitt lempinga av ansvaret til skadevaldarane, også kunne føre til ein reduksjon av betalingsplikta til ansvarsforsikringsselskapa. 

Avgjerda har betydning for tolkinga av tvistelova § 19-15 første ledd andre punktum om avleidd subjektiv rettskraft og for forståinga av forsikringsavtalelova § 7-6 første ledd jf. fjerde ledd første punktum

Les heile avgjerda

Til toppen