Om vedtak om veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom,

Reinøy reinbeitedistrikt
Margareth Anni Hansen
Herolf Andreas Hansen
Audhild Helene Hansen
Sigrunn Merete Hansen       (advokat Knut Helge Hurum)

mot

Troms fylkeskommune        (advokat Johan Fredrik Remmen
v/regionvegkontoret             advokat Pål Martin Abell)

Dommere: Kallerud, Bergh, Arntzen, Matheson, Matningsdal

Saken gjaldt spørsmål om vedtak om gjennomføring av et veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning. Videre var det spørsmål om veianlegget er i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 på grunn av konsekvensene for samisk reindrift. 

Høyesteretts flertall tok ikke endelig stilling til om konsekvensutredning var nødvendig etter det dagjeldende regelverket fordi en eventuell feil uansett ikke kunne hatt betydning for de vedtak kommunestyret traff. 

Mindretallet mente det forelå plikt til konsekvensutredning. Videre var det etter mindretallets oppfatning en mulighet for at kommunestyret ville fattet et annet vedtak dersom det hadde vært gjort en konsekvensutredning. 

Flertallet kom videre til at SP artikkel 27 ikke var krenket. Mindretallet var enig i flertallets generelle forståelse av konvensjonsbestemmelsen. 

Avgjørelsen klargjør plikten til konsekvensutredning. Videre gir avgjørelsen veiledning for bedømmelsen av feil i saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven § 41. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen