Omstøtelse i konkurs

Høyesteretts dom 14. februar 2017, HR-2017-370-A, (sak nr. 2016/1182), sivil sak, anke over dom

Harald Lauritzen, Ingjerd Linna (advokat Ulf Larsen) mot Obbhult Invest, dets konkursbo (advokat Robert Jensen)

Dommere: Ringnes, Arntzen, Berglund, Falch, Endresen

Høyesterett kom til at betalinger som et selskap hadde foretatt senere enn tre måneder før konkursåpningen, var omstøtelige etter den objektive omstøtelsesregelen i lov om fordringshavernes dekningsrett § 5-5. 

Et selskap som var blitt insolvent som følge av bedragerier i forbindelse med eiendomskjøp, inngikk avtale med selskapets styreleder og daglige leder om vederlag for arbeid knyttet til å inndekke selskapets tap.

Det ble videre inngått avtale med hans ektefelle, som innebar at hun skulle få utbetalt en garantiprovisjon i forbindelse med sikkerhet hun stilte for selskapets advokatutgifter. I henhold til avtalenes bestemmelser utbetalte selskapet opparbeidete beløp, da selskapet fikk likviditet ved en erstatningsutbetaling.

Betalingene skjedde på bekostning av andre fordringshavere. Høyesterett kom til at betalingene var omstøtelige og forkastet anken over lagmannsrettens dom. 

Avgjørelsen avklarer innholdet av vilkåret "ordinær" i dekningsloven § 5-5. Høyesterett la vekt på at betalingsmottakerne var selskapets nærstående og at avtalene var uvanlige. Betalingene hadde heller ikke skjedd som ledd i en redningsoperasjon for å sikre fortsatt drift av virksomheten. Situasjonen var derfor en annen i tidligere høyesterettspraksis, hvor vanlige betalinger i denne forbindelse har blitt godtatt. 

Dommen avklarer videre innholdet av kriteriet "beløp som betydelig har forringet skyldnerens betalingsevne" når det foretas flere utbetalinger til samme person. 

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen