Opphavsretten til filmbilen Il Tempo Gigante

Høyesteretts dom 15. november 2017, HR-2017-2165-A, (sak nr. 2017/542), sivil sak, anke over dom

Kari og Kjell Aukrusts stiftelse - Aukruststiftelsen (advokat Are Stenvik) 

Hunderfossen Familiepark AS (advokat Aslak Runde)

mot

Caprino Filmsenter AS (advokat Rune Ljostad, advokat Tage Brigt A.Skoghøy)

Dommere: Ringnes, Høgetveit Berg, Berglund, Matheson, Webster

Tvisten gjaldt spørsmålet om berg- og dalbanen Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen Familiepark N8, som er laget i samarbeid med Kari- og Kjell Aukrusts stiftelse – Aukruststiftelsen, er en krenkelse av opphavsretten til fantasibilen Il Tempo Gigante fra filmen Flåklypa Grand Prix.

Bjarne Sandemose, som var ansatt i Caprino Filmcenter AS, bygget modellen basert på en tegning av Kjell Aukrust. Det var enighet om at Sandemose tilførte elementer som har vern som bearbeidelse etter åndsverkloven, men partene var uenige om hva den opphavsrettslige bearbeidelsen knytter seg til. 

I lagmannsretten vant Caprino Filmcenter AS frem med sitt krav om opphavsrettskrenkelse. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom på grunn av feil rettsanvendelse. Den opphavsrettslige bearbeidelsen i filmbilen er, etter Høyesteretts syn, det forfinete kunsthåndverksmessige uttrykket med høy grad av finish som Sandemose ga bilen.

Disse trekk er ikke etterlignet i Il Tempo Extra Gigante. Høyesterett kom videre til at Caprino Filmcenter ikke kan nekte Aukruststiftelsen og Hunderfossen å bruke navnet Il Tempo Extra Gigante. 

Dommen gir veiledning for hva som kreves for å få opphavsrett til en bearbeidelse og vernets utstrekning. Dommen avklarer videre at tittelvernet etter åndsverkloven § 46 ikke kan påberopes av en bearbeider overfor originalopphavsmannen.

Avgjørelsen klargjør at en ankende part som bare har anket over rettsanvendelsen, må kunne imøtegå ankemotpartens anførsler om bevisbedømmelsen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen