Oppsigelse i Posten Norge AS kjent ugyldig

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-561-A, (sak nr. 2016/1619), sivil sak, anke over dom

Posten Norge AS (advokat Thomas Talén) mot Kjersti Myrjord (advokat Oddvar Lindbekk)

Dommere: Matheson, Arntzen, Bergsjø, Kaasen, Endresen

Høyesterett kom under dissens 4-1 til at en driftsleder i Posten var usaklig oppsagt under omorganisering av distribusjonsenheter. 

En samlet Høyesterett kom til at det ved nedbemanning gjennom sammenslåing av distribusjonsenheter innenfor Posten Norge AS, er saklig å avgrense utvalgskretsen til de sammenslåtte enhetene.

Et flertall på fire dommere kom likevel til at oppsigelsen var usaklig etter en interesseavveining. Posten hadde under omstillingsarbeidet tilsatt driftsledere i faste i stedet for midlertidige stillinger. Dette var i strid med de prinsipper som lå til grunn for Postens generelle omstillingsavtale med arbeidstakerorganisasjonene, og med de særskilte drøftingene med de tillitsvalgte i sakens anledning. Dette kunne ikke gå ut over den oppsagte. 

Mindretallet på 1 dommer fant oppsigelsen saklig idet arbeidsmiljølovens hovedregel er fast tilsetting og midlertidig ansettelse ikke kan velges selv om det fremtidige behovet for arbeidskraften skulle være usikkert. 

Avgjørelsen har betydning for hva som er en saklig utvalgskrets i arbeidsretten og for hva som må være arbeidsgivers planleggingshorisont ved en styrt nedbemanning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen