Overprøving av vedtak der skatte- og avgiftsgrunnlaget var fastsatt ved skjønn

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-967-A, (sak nr. 2016/1977), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth) mot Amoré Ålesund AS, B, C (advokat Torgeir Fjeldskar)

Dommere: Falch, Bergh, Matheson, Bårdsen, Utgård

Skattekontoret økte en restaurants omsetning ved bruk av skjønn, og tilordnet økningen som inntekt for eieren og daglig leder. Skjønnet bygget på at det forelå visse regnskapsmangler og at restauranten hadde en svært lav kontantandel i sin omsetning, sett i lys av bransjeundersøkelser. 

Høyesterett kom til at vilkårene for å fastsette skatte- og avgiftsgrunnlaget ved skjønn var oppfylt, og at selve skjønnet lå innenfor det spillerom skatte- og avgiftsmyndighetene da har. Det var også grunnlag for å fastslå at økningen hadde tilflytt eier og daglig leder som inntekt. 

Under tvil opprettholdt Høyesterett i tillegg den tilleggsskatten og -avgiften som var fastsatt, selv om beviskravene da er vesentlig høyere. 

Dommen klargjør vilkårene for domstolenes overprøving av skatte- og avgiftsmyndighetenes skjønnsvedtak. I særlig grad klargjør den forholdet mellom skjønnsfastsetting og bruken av tilleggsskatt/-avgift.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen