Pasientskadeerstatning og informasjon om risiko for fremtidig sykdom

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-687-A, (sak nr. 2016/2070), sivil sak, anke over dom

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Sigrun Sagedahl)

Dommere: Bull, Webster, Noer, Bergsjø, Endresen

Høyesterett kom til at det ikke utgjorde svikt ved helsehjelpen at en pasient ikke ble informert om risiko for fremtidig sykdom. Han hadde derfor ikke krav på pasientskadeerstatning. 

En pasient som følte smerte i brystregion og arm, ble henvist til undersøkelse hos hjertespesialist. Det dreide seg imidlertid om muskelsmerter (myalgi), ikke om hjerte- eller karsykdom. Pga. høyt blodtrykk og kolesterol mv. hadde likevel pasienten en noe høyere risiko for fremtidig hjerte- og karsykdom enn gjennomsnittet for sin aldergruppe.

Pasienten ble ikke informert nærmere om risikoen, eller om symptomer på hjerteinfarkt. 

Ca. tre måneder etter fikk pasienten hjerteinfarkt. Han trodde først det var myalgismerter og ventet med å oppsøke lege til dagen etter. Han har siden hatt nedsatt arbeidsevne. 

Høyesterett pekte på at ikke enhver skade forårsaket av helsehjelp gir krav på pasientskadeerstatning ‒ det må foreligge "svikt" ved helsehjelpen.

Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at det her ikke forelå svikt.

Høyesterett pekte på at vurderingen måtte skje i lys av den risikoprofilen som gjaldt for vedkommende personkategori, som fortsatt innebar meget lav risiko i det aktuelle tidsrommet, ikke i lys av at denne personen faktisk fikk infarkt noen måneder senere.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen