Personlig ansvar for en daglig leder i et aksjeselskap

Høyesteretts dom 14. desember 2017, HR-2017-2375-A, (sak nr. 2017/680), sivil sak, anke over dom,

A (advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen) mot Ulvesund Elektro AS (advokat Helge Aarseth)

Dommere: Bårdsen, Høgetveit Berg, Ringnes, Indreberg, Matningsdal

En daglig leder for et skipsverft organisert som et aksjeselskap ble holdt personlig ansvarlig for deler av det tapet en av kreditorene hadde lidt som følge av at det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi i verftet, jf. ansvarsregelen i aksjeloven § 17-1 første ledd.

Det hadde vært store mangler knyttet til regnskapsførselen i selskapet. 

Dommen gir veiledning for aktsomhetsnormen på dette området, også med hensyn til sammenhengen mellom informasjonssvikt og insolvens.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen