Provisjon i mellomannsforhold

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-971-A, (sak nr. 2016/2248), sivil sak, anke over dom:

Yara Marine Technologies AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy) mot Presentwater AS (advokat Amund Bjøranger Tørum)

Dommere: Berglund, Endresen, Bull, Kallerud, Tønder

I en tvist mellom to næringsdrivende mente Høyesteretts flertall på tre dommer at det ikke var inngått en avtale om provisjon i mellommannsforhold. Dom 16. mai 2017.

Yara Marine Technologies AS (YMT) og Presentwater drøftet våren 2011 og utover i 2012 muligheten for å kombinere selskapenes ulike produkter til bruk i skipsindustrien. Etter forutgående kontakt mellom YMT og Presentwater, introduserte Presentwater sommeren 2012 YMTs renseanlegg for cruiserederiet NCL. Presentwater var i denne forbindelse YMTs bindeledd overfor NCL gjennom flere måneder. YMT og NCL fremforhandlet senere en avtale hvor NCL kjøpte renseanlegg fra YMT for betydelige beløp. Presentwater fremmet krav overfor YMT om provisjon for sitt arbeid. Det forelå ingen skriftlig eller muntlig avtale mellom partene. Ved vurderingen av om Presentwater hadde hatt en berettiget forventning om provisjon, la flertallet til grunn at dette måtte vurderes i lys av partenes samarbeid og felles interesse i å fremme hverandres produkter. Flertallet la videre vekt på at det ikke forelå enighet om sentrale avtalevilkår i en eventuell provisjonsavtale. Det ble vist til at domstolen kan utfylle en avtale der hovedelementene er på plass, men at det ikke er domstolenes oppgave å opptre som avtaleforfattere med utgangspunkt i en uklar partsvilje. Presentwater fikk derfor ikke medhold i sitt krav. Et mindretall på to dommere mente det forelå en felles forståelse hos partene om provisjon.

Saken gir veiledning om hvilke krav som stilles for at det skal være inngått en avtale. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen