Regresskrav fra forsikringsselskap førte ikke frem

Høyesteretts dom 20. desember 2017, HR-2017-2414-A, (sak nr. 2017/1152), sivil sak, anke over dom. Møretrygd Gjensidige Forsikring (advokat Laila Marie Bendiksen – til prøve) mot
Protector Forsikring ASA (advokat Jørgen Svartebekk)

 

Dommere: Kallerud, Høgetveit Berg, Falch, Bårdsen, Matningsdal

Et forsikringsselskap dekket under en produktansvarsforsikring skader som etterhvert oppsto på treverk som følge av at spiker levert fra forsikringstakeren rustet. Etter nærmere undersøkelser mente selskapet at skaden var konstatert allerede da spikerne viste seg å ruste. På det tidspunktet var forsikring tegnet hos et annet selskap.

Ut fra begrensningene i forsikringsvilkårene kom Høyesterett til at skaden først var konstatert da treverket omkring spikerne ble skadet. Det skjedde først på et senere tidspunkt da det regressøkende selskapet selv hadde overtatt forsikringen. Dommen bidrar til avklaring av "skaden konstatert-prinsippet" ved ansvarsforsikring.

I dommen slås også fast at sikredes frist for å melde krav, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5, ikke kan gjøres gjeldende overfor et forsikringsselskaps regresskrav overfor et annet selskap.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen