Rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie

Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom

I.
SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

II.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Dommere: Bergh, Falch, Bårdsen, Normann, Endresen

Skattekontorets vedtak om å nekte fradrag for inngående merverdiavgift og å ilegge tilleggsavgift ble opprettholdt. 

Før oppføring av et næringsbygg inngikk utbyggeren og entreprenøren en avtale om at entreprenøren etter ferdigstillelsen skulle leie en vesentlig del av det samlede arealet i bygget. Utbyggeren ble frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret og krevde fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader i forbindelse med oppføring av bygget. Høyesterett uttalte at det normalt vil være tilstrekkelig til å gi utbyggeren fradragsrett at det foreligger en avtale som gir en leietaker, som driver avgiftspliktig virksomhet, en ubetinget rett til å tiltre lokalene når bygget er ferdigstilt. I dette tilfellet var det imidlertid en særlig avtale mellom partene som innebar at det ikke var tilstrekkelig avklart at lokalene faktisk ville bli brukt i entreprenørens avgiftspliktige virksomhet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen