Særlig spørsmål om inhabilitet for to rettsoppnevnte sakkyndige

Høyesteretts dom 13. januar 2017, HR-2017-91-A, (sak nr. 2016/1865), sivil sak, anke over dom

A (advokat Robert Fonn) mot B, C (advokat Thea W. Totland)

Dommere: Normann, Bull, Berglund, Bergsjø, Øie

Høyesterett kom til at de sakkyndige ikke var inhabile, jf. straffeprosessloven § 142 første og andre ledd. 

En mann var i 2014 satt under etterforskning for blant annet grov familievold mot tidligere samboer og parets felles datter, jf. straffeloven 1902 § 219. Tingretten oppnevnt to sakkyndige i saken, jf. straffeprosessloven § 237, jf. § 138, og de samme sakkyndige ble oppnevnt for lagmannsretten. De sakkyndige var kolleger og samboere.  Høyesterett fant det ikke tvilsomt at de sto i et avhengighetsforhold til hverandre som kunne tenkes å påvirke deres evne til kritiske vurderinger av hverandres faglige oppfatninger. Dersom intensjonen fra starten av hadde vært å få to selvstendige faglige vurderinger, måtte det ha vært klart at de begge ville ha vært inhabile, jf. straffeprosessloven § 142 første ledd. Meningen var imidlertid opprinnelig bare å oppnevne én sakkyndig. Den andre sakkyndige ble oppnevnt etter ønske fra den som opprinnelig ble forespurt. Høyesterett kom etter en nærmere vurdering til at det var naturlig å se det slik at det var to sakkyndige som delte ett oppdrag. Selv om den valgte løsningen kunne skape uklarhet om rollene som gjorde at den ikke var ideell, var dette ikke tilstrekkelig tungtveiende til å medføre inhabilitet for de to sakkyndige, jf. straffeprosessloven § 142 første ledd. 

Dommen gir veiledning for fortolkningen av inhabilitetsreglene for rettsoppnevnte sakkyndige, jf. straffeprosessloven § 142.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen