Skatterett - fradrag for renteutgifter

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047), sivil sak, anke over dom

Staten ved Sentralkontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten ved Magnus Schei) mot Rauma Energi (advokat Helge Aarseth)

Dommere: Noer, Falch, Kallerud Webster, Øie

Rauma Energi AS fikk ikke medhold i at selskapet kunne kreve rentefradrag i inntekten som følge av en avtale med Rauma kommune om ansvarlig lån. 

Kraftselskapet Rauma Energi AS er heleid av Rauma kommune. Partene inngikk i 2002 en avtale om at kommunen skulle yte et ansvarlig lån til selskapet på 60 millioner kroner. Spørsmålet i saken var om lånet i realiteten var et egenkapitalinnskudd.

Det var ikke avtalt noe om tilbakebetaling av kapitalen, og det var heller ikke tatt inn bestemmelser om heving e.l. ved mislighold. Etter en samlet vurdering kom Høyestett til at forholdet hadde mest preg av avtale om innskudd av egenkapital.

Selskapet kunne da ikke få rentefradrag for de beløp som var betalt til kommunen i avkastning på kapitalen. 

Dommen gir veiledning for grensedragningen mellom lån og egenkapital.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen