Spørsmål om innarbeidelse av farge som varemerke

Høyesteretts dom 11. desember 2017, HR-2017-2356-A, (sak nr. 2017/1062), sivil sak, anke over dom

GlaxoSmithKline AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing) mot Sandoz A/S, Novartis Norge AS (advokat Thomas Gaarder-Olsen)

Dommere: Endresen, Webster, Kallerud, Noer, Øie

Påstand om at faktisk bruk av farge hadde resultert i varemerkerett, førte ikke frem. 

Produsenten hadde benyttet en bestemt nyanse lilla i tilknytning til markedsføring av et medikament. Gjennomførte markedsundersøkelser viste betydelig kunnskap om fargebruken.

De øvrige bevismomenter i saken førte til at Høyesterett likevel ikke fant grunnlag for at fargen var brukt som særlig kjennetegn for produktet, jf. lov om beskyttelse av varemerker § 3 tredje ledd. 

Avgjørelsen har betydning for flere spørsmål som oppstår ved vurdering av om et merke kan ansees innarbeidet som et særlig kjennetegn for brukeren.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen