Tilbakekall av et løfte re integra

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1782-A, (sak nr. 2017/400), sivil sak, anke over dom

Idium AS (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Nordisk Utleie AS (advokat Magnus Stray Vyrje)

Dommere: Falch, Høgetveit Berg, Bergh, Kallerud, Bårdsen

Høyesterett kom til at avtale var inngått, og at den ene parten ikke kunne tilbakekalle sin aksept etter den såkalte re integra-regelen, som utledes fra avtaleloven § 39. 

Leverandøren hadde sendt et "tilbud" på avtale som kunden etter forhandlinger "aksepterte". Ti dager senere takket kunden nei til videre samarbeid fordi han hadde mistet tilliten til at leverandøren kunne levere etter forventningene. Det ble særlig vist til at leverandøren hadde gjort seg utilgjengelig for et avtalt oppstartsmøte. 

Høyesterett kom, i spørsmålet om kunden hadde anledning til å trekke seg fra avtalen, til at det ikke er utelukket å bygge et tilbakekall på begivenheter som inntreffer etter at avtalen er inngått. Men i kommersielle forhold som dette var, vil vilkårene vanskelig kunne oppfylles. I denne saken var de ikke det.  

Dommen gir veiledning om innholdet i re integra-regelen, særlig i kommersielle forhold.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen