Tolkning av begrepet "ansatte" i ligningslovens bestemmelse om summarisk fellesoppgjør

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-344-A, (sak nr. 2016/1433), sivil sak, anke over dom

Malermesterfirma Klemet Karlsen AS (advokat Tiom Risa) mot Staten v/Skatt Øst (Kommuneadvokaten i Oslo v/kst. ass. kommuneadvokat Trine Riiber)

Dommere: Arntzen, Ringnes, Normann, Bull, Indreberg 

Bestemmelsen i ligningsloven § 9-5 nr. 8, som er videreført i skatteforvaltningsloven § 12-4 første ledd, gir skattemyndighetene adgang til å foreta en forenklet etterberegning (summarisk fellesoppgjør) av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Ett av vilkårene er at arbeidsgiver har gitt uriktige eller ufullstendige oppgaver over ytelser til "ansatte". Høyesterett kom til at "ansatte" omfatter arbeidstakere både i og utenfor tjenesteforhold. 

Bestemmelsen har derved samme anvendelsesområde som bestemmelsene om arbeidsgivers underliggende plikter til å foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift i tråd med lønns- og trekkoppgaver som skulle vært inngitt. 

Lagmannsretten hadde bygget på korrekt rettsanvendelse, og anken ble forkastet. 

Avgjørelsen har betydning for den generelle tolkningen av bestemmelsen om summarisk fellesoppgjør.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen