Utmåling av ekspropriasjonserstatning for salgsverdi

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-333-A, (sak nr. 2016/894), sivil sak, anke over dom

Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) mot Knut Kirkenes, Marit Taarud Kirkenes, Amund Amundsøn Lo, Axel Petter Kongsli (advokat Jo-Are Aaamodt Brænden)

Dommere: Berglund, Ringnes, Noer, Nordmann, Indreberg

Ved utmåling av ekspropriasjonserstatning basert på eiendommens salgsverdi, er det dagens salgsverdi som skal legges til grunn. Diskonteringsrente må fastsettes skjønnsmessig. 

I forbindelse med bygging av ny E6 i Gudbrandsdalen ble det ekspropriert flere eiendommer som noen år frem i tid kunne vært utnyttet som næringseiendommer. Ved utmålingen av erstatning for eiendommene, oppsto spørsmålet om det var dagens salgsverdi eller den fremtidige salgsverdien av eiendommene som skulle erstattes.

Høyesterett la til grunn at det var dagens salgsverdi man skulle frem til, dvs. hva en rasjonell kjøper i dag ville betale for en eiendom som først kan utnyttes frem i tid. Salgsprisen på ekspropriasjonstidspunktet vil være påvirket av at kjøper må avvente utnyttelse av eiendommen, og risikoen ved dette måtte avspeile seg i diskonteringsrenten.

Høyesterett la til grunn at den standardiserte diskonteringsrenten som følger av rettspraksis, og som benyttes ved fastsettelse av ekspropriasjonserstatning etter bruksverdi, ikke er anvendelig ved erstatning for salgsverdi. I slike saker må renten fastsettes skjønnsmessig. 

Dommer gir veiledning for utmåling av erstatning for salgsverdi etter vederlagsloven § 5.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen